NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

Tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó, tài sản ngắn hạn, bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, nợ phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản khác; tài sản dài hạn gồm có: tài sản cố định, nợ phải thu dài hạn, các khoản đầu tư tài chính, và tài sản dài hạn khác.

Tham khảo: Doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ về tài sản như sau: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp; thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp khác từ tài sản của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu về tài sản để phát triển sản xuất kinh doanh; Chuyển nhượng, cho thuê, cầm cố, thế chấp, thanh lý tài sản của doanh nghiệp theo nghị quyết hoặc quy định của chủ sở hữu  hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Để hình thành các tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì đỏi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng vốn tiền tệ để mua sắm và hình thành. Lượng vốn bỏ ra đó được gọi là vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản mà doanh nghiệp đã đầu tư để sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.

Xem thêm: Kế toán hồng trang

Theo đặc điểm luân chuyển của vốn, nguồn vốn kinh doanh được chia thành hai bộ phận là vốn cố định và vốn lưu động.

Trên thực tế hiện nay vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Tuỳ theo từng tiêu thức phân loại mà nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành nhiều loại khác nhau như sau:

Theo nguồn hình thành vốn: nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể chia thành hai loại: nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả

Theo thời gian huy động và sử dụng vốn: nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời.

Nguồn vốn tạm thời là nợ ngắn hạn,

Nguồn vốn thường xuyên là nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Theo phạm vi huy động vốn: nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành hai nguồn.

Xem thêm:  Kế toán tổng hợp

Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp: gồm nguồn vốn chủ sở hữu huy động từ số vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, quỹ khấu hao và lợi nhuận để lại để tái đầu tư

Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp bao gồm: nguồn vốn liên doanh, liên kết, vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu và các khoản nợ khác…